Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Brusivo
Odesílatel Bronislav Bartoň
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.08.2020 12:08:26
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č .2

Zadavatel obdržel následující požadavek:
Žádáme o přepracování Rámcové smlouvy na dodávky brusiva pro oba koše a sice:
XIII. Závěrečná ujednání
Bod 6. Kupující je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

Změnit na:
Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět,….

Odpověď: Zadavatel rozhodl ponechat ZD nezměněnou a trvá na původním znění rámcové smlouvy.

S pozdravem Bartoň