Veřejná zakázka: OVZ/040/3/2021 Sdružené dodávky elektrické energie a plynu na rok 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1986
Systémové číslo: P21V00000234
Evidenční číslo zadavatele: OVZ/040/3/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-001729
Datum zahájení: 03.11.2021
Nabídku podat do: 06.12.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OVZ/040/3/2021 Sdružené dodávky elektrické energie a plynu na rok 2022
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Sdružené dodávky elektrické energie a plynu na rok 2022

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zahájil dne 15. 10. 2021, odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Úředního věstníku Evropské unie, nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona, vedenou zadavatelem pod sp. zn. OVZ/025/3/2021 s názvem
  Sdružené dodávky elektrické energie a plynu na rok 2022. Tato zakázka byla v souladu s § 35 zákona rozdělena na 2 části, tj. na dodávky elektrické energie a sdružených sužeb a dodávky
  zemního plynu a sdružených služeb.
  Cílem tohoto zadávacího řízení bylo uzavřít smlouvu o zabezpečení pravidelných dodávek elektrické energie a zemního plynu dle specifikací na dobu určitou, a to v případě elektrické
  energie a sdružených služeb od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a v případě zemního plynu a sdružených služeb od 1.1.2022 - 6:00 hod. do 1.1.2023 - 6:00 hod. s jedním účastníkem pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Lhůta k podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 23. 11. 2021- 13:00 hod. V rámci zadávací dokumentace bylo zadavatelem v rámci uvedené veřejné zakázky stanoveno, že hodnocení nabídek v každé části veřejné zakázky (tj. nabídek,
  které projdou procesem otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení nabídek) proběhne za pomocí elektronické aukce v souladu s § 120 a 121 zákona, a to primárně za tím účelem, aby
  dosáhl nejvýhodnější nabídkové ceny.
  Elektronická aukce, jako opakující se elektronický proces, umožňuje zadavateli ve „druhé“ fázi zadávacího řízení (po předběžném hodnocení nabídek ze strany zadavatele) dosáhnout finanční
  úspory, a to transparentním způsobem, za využití elektronických nástrojů.
  Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel k části 1 – Dodávky elektrické energie a sdružených služeb dvě nabídky, které posoudil a zjistil, že jeden z účastníků nesplnil požadavky zadavatele stanovené zadávací dokumentací, jelikož nezahrnul do návrhu smlouvy obchodní podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Na základě tohoto závěru zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona rozhodl o vyloučení tohoto účastníka z dalšího průběhu zadávacího řízení. Vyloučený účastník proti tomuto rozhodnutí nepodal námitky. V návaznosti na výše uvedené pak zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona přistoupil dne 29. 11. 2021 k částečnému zrušení zadávacího řízení, co do části 1, neboť postrádalo smysl zahájit elektronickou aukci pouze s jedním účastníkem, jelikož by nebyl naplněn hlavní smysl elektronické
  aukce, tj. dosažení finanční úspory. Žádný z účastníků zadávacího řízení nepodal proti tomuto rozhodnutí námitky.
  K části 2 – Dodávky zemního plynu a sdružených služeb neobdržel zadavatel žádné nabídky. V souladu s § 127 odst. 1 zákona tak zadavatel přistoupil dne 24. 11. 2021 ke zrušení zadávacího
  řízení, co do části 2, když nebylo účastníků, se kterými by mohlo být pokračováno v elektronické aukci.
  Zadavatel se tak dostal do pozice, kdy byl zasmluvněn se stávajícími dodavateli energií pouze do konce roku 2021, i když zahajoval zadávací řízení k zajištění energií s dostatečným předstihem.
  Ke zrušení zadávacího řízení tak došlo z důvodu, které nebyly na straně zadavatele a zadavatel tak předpokládá, že hlavním důvodem nezájmu potenciálních dodavatelů o zmíněnou veřejnou zakázku je stálý růst cen energií (v tomto případě elektrické energie a plynu) a s tím spojená nechuť zastropovat cenu dodávek za měrnou jednotku na celý rok dopředu.
  Zadavatel se tak vlivem vnějších okolností dostal do situace, kde se nepodařilo vysoutěžit dodavatele na poptávané komodity a vzhledem k dobíhajícím, uzavřeným smlouvám na dodávky energií nezbyl čas zahájit nové zadávací řízení, neboť vzhledem k délce lhůt u nadlimitního řízení by zakázka byla realizována až v průběhu roku 2022.
  Zadavatel byl založen za účelem uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České republiky a dalších ozbrojených
  bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Zadavatel zároveň zajišťuje přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální a jiné opravy vojenské techniky, výrobu a dodávky nové speciální techniky, výzkum, vývoj a modernizaci speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje a jejich zkoušení, montáž a servisní služby a technickou pomoc vojskům. Aby zadavatel dostál účelu, ke kterému byl založen a neohrozil
  obranyschopnost České republiky, byl zadavatel povinen zajistit si dodávky energií na rok 2022.
  V návaznosti na okolnosti, které vedly ke zrušení zadávacího řízení a časovou tíseň, pro kterou nebylo možno realizovat „klasické“ zadávací řízení byl zadavatel nucen přistoupit k zadání veřejné zakázky prostřednictvím postupu dle § 63 zákona, tj. jednacím řízením bez uveřejnění.
  Zadavatel má za to, že byly kumulativně naplněny podmínky dle § 63 odst. 5 zákona, tj. že zadavatel je oprávněn postupovat v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, jelikož je tento postup odůvodněn krajně naléhavými okolnostmi. V průběhu roku 2021 došlo ke skokovému nárůstu cen energií, tj. ze strany dodavatelů energií je tak fixace cen za podmínek, které by odpovídaly řádnému hospodaření zadavatele fakticky nemožná. Zadavatel nemohl předpokládat tak masivní nárůst cen, a hlavně nemohl předpokládat nezájem dodavatelů o účast v zadávacím řízení, jehož smyslem bylo zabezpečení pravidelných dodávek elektrické energie a zemního plynu. Skokový nárůst cen energií a výsledek zmíněného zadávacího řízení nelze klást za vinu zadavateli, který se snažil postupovat transparentně a s dostatečným časovým předstihem. Aktuální stav, lhůty, předpokládány objem služeb a hodnota veřejné zakázky neumožňují, aby zadavatel přistoupil k zadání veřejné zakázky v rámci jiného řízení, které by odpovídalo režimu nadlimitní veřejné
  zakázce.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: VOP CZ, s.p.
 • IČO: 00000493
 • Poštovní adresa:
  Dukelská 102
  74242 Šenov u Nového Jičína
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.vop.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy