Veřejná zakázka: VZMR/041/2/2017 Výběr systémového integrátora III.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1064
Systémové číslo: P17V00000090
Evidenční číslo zadavatele: 041/2/2017
Datum zahájení: 25.05.2017
Nabídku podat do: 05.06.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZMR/041/2/2017 Výběr systémového integrátora III.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
• Vítězný uchazeč provede v termínu a za podmínek uvedených ve smlouvě analýzu po-třeb podniku v oblasti IT na základě konzultace s managementem a dalšími zainteresova-nými pracovníky. Na základě těchto konzultací navrhne IT strategii podniku a koncepci ří-zení bezpečnosti – tato koncepce podléhá schválení vedení podniku (poté lze pokračovat v dalších fázích).
• Poté provede studii proveditelnosti ve vazbě na schválenou IT strategii podniku a koncep-ci řízení bezpečnosti – z tohoto bude písemný výstup (dokument).
• V případě zjištění potřeby zajistí stanovisko Odboru hlavního architekta MVČR.
• Po schválení těchto dokumentů uchazeč zpracuje a zajistí podání žádosti o dotace z IROP- 23. výzva a 10. výzva k předkládání žádosti o podporu z integrovaného regionál-ního operačního programu.
• Bude spolupracovat se zadavatelem na přípravě povinných příloh žádosti.
• Uchazeč připraví technickou i textovou část zadávací dokumentace pro zadání VZ a za-dání VZ na jednotlivé systémy vycházejících ze schválených dokumentů uvedených vý-še, spočívající:
 Příprava Kvalifikační dokumentace, Oznámení do IS VZ, zadávací dokumentace pro výběr dodavatele navrhnutých změn (včetně veškeré potřebné technické dokumentace, kritérií pro hodnocení nabídky).
 Zpracování odpovědí na všechny dotazy účastníků řízení v jeho průběhu, podmí-něné souhlasem zadavatele před odesláním každé odpovědi připravené účastní-kem/zhotovitelem
 Příprava všech jednání hodnotící komise a související dokumentace vyplývající ze zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, účast na jednáních hodnotící komise
 Expertní hodnocení nabídek, a to jak v oblasti technické, tak i finanční dle kritérií v zadávací dokumentaci.
 Vypracování připomínek ke smlouvě a asistence při uzavřeni smlouvy.
 Zajištění kompletní právně-organizační podpory projektu, včetně zajištění návrhu kvalifikačních a hodnotících parametrů.
 Oznámení o zadání zakázky do IS VZ, včetně písemné zprávy zadavatele a všech souvisejících dokumentů s veřejnou zakázkou.

Dále se uchazeč bude podílet na řízení implementace jednotlivých IT projektů vyplývajících ze schválených dokumentů uvedených výše.

Poradenství týká oblastí:
- Bezpečnost - ISMS, ISO 27001 atd.
- ERP systém – QAD(MFG/PRO), ApSo, MONACO, Palstat
- DMS, PLM systémy
- Síťová infrastruktura
- Serverová infrastruktura
- Koncové stanice
- Procesní řízení
- ITIL

Formy realizace:
 Vstupní workshop (WS) pro vedení podniku s cílem identifikovat IT potřeby v oblasti business podniku;
 Analýza technického stavu infrastruktury a aplikačního prostředí. Konzultace s vedením podniku, odborem IT a případně dalšími zainteresovanými pracovníky za účelem detailní analýzy prostředí;
 Workshop strategie a konsolidace IT a návrh koncepce řízení bezpečnosti (WS) pro vedení podniku s cílem představení strategie a konsolidace IT a návrh koncepce řízení bezpečnosti včetně návrhu finálního výstupu;
 Příprava a podání žádosti o dotaci
 Po schválení dotace a alokace prostředků – příprava a realizace veřejné zakázky v zastoupení za zadavatele (viz. výše) - definice parametrů pro zadání VZ na nákup nebo implementaci jednotlivých systémů na základě schválené strategie podniku;
 Řízení IT projektů: spolupráce s odborem IT a dalšími zainteresovanými složkami podniku na řízení IT projektů;
 Participace a odpovědnost za správnost při kontrole poskytovatele dotace po dobu udržitelnosti projektu (5. let)
Výstupem z jednotlivých oblastí bude písemná zpráva (písemná i elektronická verze)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: poptávka s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: VOP CZ, s.p.
 • IČO: 00000493
 • Poštovní adresa:
  Dukelská 102
  74242 Šenov u Nového Jičína
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky